Curriculum endodontyczne

Tematyka kursu:

Cykl szkoleń pod nazwą „Curriculum Endodontyczne”  jest formą kształcenia podyplomowego i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. Szkolenia są przeznaczone dla lekarzy dentystów posiadających prawo wykonywania zawodu. Po  ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik  zdaje egzamin końcowy. Cykl wszystkich spotkań z zakresu Curriculum zostaje włączony do programu kształcenia realizowanego przez NZOZ DENTIST w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów i zostają mu nadane punkty edukacyjne w ilości odpowiadającej liczbie godzin kursów.

Szkolenie obejmuje 8 kursów, odbywających się w piątki i soboty w ilości 9 godzin dziennie,  prowadzonych  w siedzibie NZOZ SPS DENTIST, w grupach liczących maksymalnie 12 osób, oraz 2 seminariów. 

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, demonstracji zabiegów „na żywo”  z udziałem pacjentów  oraz  ćwiczeń praktycznych z zarówno z udziałem  pacjentów jak i na zębach usuniętych. 

Każde szkolenie składa się z następujących etapów: 

- prezentacja teoretyczna 

- demonstracji  zabiegu  przeprowadzanego  na pacjentach,  z bezpośrednią transmisją  do sali wykładowej,   komentarzem prowadzących oraz możliwością zadawania pytań 

- praca uczestników szkolenia  z pacjentem  lub   ćwiczenia na zębach usuniętych

- dyskusja

Po zakończeniu cyklu ośmiu kursów uczestnicy spotkają się, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Curriculum Endodontycznego  DENTIST. Egzamin  składa się z części pisemnej – test jednokrotnego wyboru oraz krótkiej (max. 15 min.) prezentacji własnych przypadków. Komisja sporządza protokół z egzaminu, a wyniki odnotowuje  w indeksie każdego Uczestnika. Osoba po ukończeniu cyklu kursów ma trzy lata na przystąpienie do egzaminu końcowego. Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć w trakcie kongresu Endo Tricks. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza i jego pacjentów, przygotowaną przez Wykładowców, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.

UZYSKANE KOMPETENCJE Lekarz dentysta po ukończeniu całego cyklu kursów i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, poszerzy zakres swoich umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej umożliwiających mu wykonywanie specjalistycznego leczenia endodontycznego zgodnie z najnowszymi wytycznymi towarzystw endodontycznych. Lekarz dentysta uzyska znaczący wzrost umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu endodoncji. Każdy uczestnik kursu w przypadku pozytywnego zaliczenia rozmowy sprawdzającej otrzymuje certyfikat z określoną liczbą punktów edukacyjnych, potwierdzający udział i ukończenie kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego oraz wpis w indeksie. Po ukończeniu całego cyklu kursów i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego lekarz dentysta otrzyma specjalny certyfikat.


KURSY WCHODZĄCE W SKŁAD CURRICULUM ENDODONTYCZNEGO:


1. Endodoncja I - opracowanie ręczne i wypełnianie kanałów korzeniowych metodą bocznej kondensacji gutaperki na jednej wizycie

2. Endodoncja II - Opracowywanie kanałów korzeniowych za pomocą instrumentów maszynowych i wypełnianie metodami termicznymi 

3. Endodoncja III - Rozwiązywanie trudnych problemów w leczeniu endodontycznym i retreatment

4. Endodoncja z mikroskopem cz.I - praca na zębach usuniętych

5. Endodoncja z mikroskopem Cz.II - praca z pacjentami

6. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym metodą typu inlay/onlay

7. Radiologia w endodoncji. Praktyczny kurs wykonywania zdjęć RTG i CBCT

8. Endodoncja mikrochirurgiczna

Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności