Międzynarodowe Curriculum Endodontyczne

Tematyka kursu:

MIĘDZYNARODOWE CURRICULUM ENDODONTYCZNE DENTIST

Curriculum Endodontyczne  jest cyklem kursów podyplomowych z pacjentami. Ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych lekarzy dentystów w zakresie:

-diagnostyki i terapii chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych oraz 

-estetycznej i funkcjonalnej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym 

ZAŁOŻENIA

-Uczestnicy otrzymują tytuł Absolwenta Miedzynarodowego Curriculum Endodontycznego 

-Międzynarodowe Curriculum Endodontyczne Dentist odbywa się we współpracy z wiodącymi europejskimi specjalistami  w dziedzinie endodoncji i odbudowy zębów

-Cykl szkoleniowy umożliwia zastosowanie kolejnych poziomów i umiejętności praktycznych nabytych podczas curriculum w codziennej pracy klinicznej 

-Curriculum obejmuje 9 kursów praktycznych (większość z pacjentami), seminarium uzupełniające oraz udział w kongresach EndoRestoTricks i Dental Spaghetti

-Kursy prowadzone są przez polskich i zagranicznych wykładowców Centrum Kursowego Dentist

-Egzamin końcowy obejmuje test wielokrotnego wyboru oraz prezentację przypadków klinicznych przygotowanych przez uczestników

UZYSKANE KOMPETENCJE

 Lekarz dentysta po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego otrzymuje dyplom potwierdzający ukończenie kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego i tytuł Absolwenta Międzynarodowego Curriculum Endodontycznego.

Ponadto:

-poszerzy zakres swoich umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej umożliwiających mu zaplanowanie i wykonywanie specjalistycznego leczenia endodontycznego pierwotnego i powtórnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi międzynarodowych towarzystw endodontycznych

-będzie potrafił podjąć decyzję dotyczącą leczenia skomplikowanych przypadków i w razie potrzeby usunąć złamane instrumenty, wkłady koronowo-korzeniowe, zamykać perforacje oraz udrożnić zobliterowane kanały 

-nauczy się stosować różne techniki pracy instrumentami ręcznymi, rotacyjnymi, reciprokalnymi i ultradźwiękowymi oraz wykorzystać nowe technologie i materiały w pracy klinicznej

-nauczy się pracy w powiększeniu zgodnie z zasadami ergonomii

-będzie rozumiał szeroko pojętą ocenę zdjęć radiologicznych i tomografii stożkowej 

-będzie potrafił wybrać i wykonać właściwą dla danej sytuacji klinicznej odbudowę zęba po leczeniu 
WYKŁADOWCY:

Dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw. 

Dr n. med. Maciej Żarow

Prof. Miguel Roig

Dr Vittorio Franco

Dr Marco Nicastro

Dr Małgorzata Klara-Godowska 

Dr Joanna Steinder


KOMISJA NAUKOWA:

Dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw.

Dr n. med. Maciej Żarow

Prof. Miguel Roig

Dr. hab. n. med. Katarzyna Szczeklik 

Dr Vittorio Franco 

 


KURSY I SEMINARIA WCHODZĄCE W SKŁAD CURRICULUM ENDODONTYCZNEGO:


KURSY:

1. ENDO1 & ENDO2 (Lub "Endodoncja I - Access, glide, fill!" i "Endodoncja II - Opracowywanie kanałów korzeniowych za pomocą instrumentów maszynowych i wypełnianie metodami termicznymi")

2. Endodoncja III - Rozwiązywanie trudnych problemów w leczeniu endodontycznym i retreatment

3. Endodoncja z mikroskopem cz.I - praca na zębach usuniętych

4. Endodoncja z mikroskopem Cz.II - praca z pacjentami (usuwanie złamanych instrumentów)

5. Endo-Resto na jednej wizycie czyli jak leczyć zęby martwe w jeden dzień

6. Endo-problemy: Diagnostyka kliniczna, radiologiczna & CBCT

7. Endodoncja mikrochirurgiczna - ultimatum dla trudnych przypadków leczenia kanałowego lub dawniej: Endodoncja IV - Zarządzanie trudnymi przypadkami. Resekcja wierzchołka i wsteczne wypełnianie kanału

8. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym metodą typu inlay/onlay

9. Preparacja XXI wieku pod korony pełnoceramiczne: BOPT CZYLI BEZSCHODKOWA lub dawniej: Preparacja XXI wieku pod korony pełnoceramiczne- tradycyjna, min. inwazyjna oraz bez-schodkowa (ze szczególnym uwzględnieniem zębów po leczeniu endodontycznym)


SEMINARIA UZUPEŁNIAJĄCE:

-udział w seminarium uzupełniającym (seminarium prowadzone jest w formie całodniowego szkolenia, na którym omawiane są tematy trudne i specjalistyczne). Semianrium prowadzone jest przez specjalistów w swoich dziedzinach

-co najmniej jednokrotny udział w dwóch Kongresach: EndoRestoTricks i Dental Spaghetti

-końcowy egzamin testowy wraz z prezentacją przypadków klinicznych przed Komisją Naukową Międzynarodowego Curriculum Endodontycznego DENTIST (prezentacja przypadków wg procedur zawartych w regulaminie curriculum)

Po zakończeniu cyklu 9 kursów uczestnicy spotkają się, aby złożyć egzamin końcowy przed Komisją Naukową Międzynarodowego Curriculum Endodontycznego  DENTIST. Egzamin  składa się z części pisemnej – test jednokrotnego wyboru oraz krótkiej (max. 15 min.) prezentacji własnych przypadków. Komisja sporządza protokół z egzaminu, a wyniki odnotowuje  w indeksie każdego Uczestnika. Osoba po ukończeniu cyklu kursów ma trzy lata na przystąpienie do egzaminu końcowego. Terminy spotkań ustalane są przez Komisję Naukową każdorazowo na dany rok tak, aby egzamin końcowy mógł odbyć w trakcie kongresu Endo Tricks. Program dydaktyczny poszczególnych kursów ustala Komisja Naukowa wraz z Wykładowcą prowadzącym dane szkolenie. Komisja ustala i podaje do wiadomości zakres bibliografii, z którym Uczestnicy Curriculum Endodontycznego powinni się zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Resztę materiałów dydaktycznych dla lekarza i jego pacjentów, przygotowaną przez Wykładowców, Uczestnicy otrzymają podczas szkoleń.


Zapisz się do newslettera Regulamin Polityka Prywatności